Štatút Súťaže o pivný balíček ŽiWELL

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky Súťaže o pivný balíček ŽiWELL (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže Prvý piešťanský pivovar, s.r.o. (ďalej len „štatút“).

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE 

Usporiadateľom, vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Prvý piešťanský pivovar, s.r.o., Rekreačná 3, 921 01 Piešťany. IČO: 36739596, IČ DPH SK2022334028.

2.TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 • Termín konania súťaže je oznámený v súťažnom príspevku na Facebook-Instagram stráke usporiadateľa https://www.facebook.com/ZiWELLpiestanskypivovar, https://www.instagram.com/piestanskypivovar/v danom príspevku.  Súťaž nie je spoločnosťou Facebook , žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).   Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 

3. PRIEBEH SÚŤAŽE

 • Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok.
 • Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.
 • Účastník sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom oboch vyššie menovaných sociálnych sietí.
 • V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch bude braný do úvahy len prvý príspevok.
 • Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku. 

4. PRIEBEH ŽREBOVANIA

 • Všetky súťažné príspevky budú zosumarizované do excel súboru a každému bude pridelený unikátny kód údaju.
 • Unikátny kód údaju bude pridelelný ako súťažiacim zo sociálnej siete facebook, tak aj súťažiacim zo siete instagram.
 • Na samotné žrebovanie výhercov bude použitý google generátor náhodných čísiel, dostupný na url https://www.google.sk/search?q=radom+number+generator&rlz=1C1GGRV_enSK754SK754&oq=radom+number+generator&aqs=chrome..69i57.86051j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
 • Na základe náhodne vygenerovaných čísiel bude následne vygenerované číslo spárované s unikátnym kódom súťažiaceho.

5. VÝHRA

 • Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku. 
 • Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy najneskor do 3 dní od ukončenia súťaže.
 • V prípade, ak výherca neprevezme výhru (odmietne výhru prevziať, alebo po dvoch pokusoch o odovzdanie výhry nebude možné výhru odovzdať), bude spomedzi súťažiacich vylosovaný náhradný výherca.
 • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť.
 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže.
 • Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorom súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorom súťaže.
 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebooku stránke, 
 • Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
 • Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.
 • Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 
V Piešťanoch dňa 21.9.2018

Za Prvý piešťanský pivovar, s.r.o. Mgr. Peter Demko